Gliding razor, splashing water. Pussy shaving tutorial by Kittina Clairette